ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
jueves 18 mayo de 2017

images/CIM/COMUN/reunions.gif

Assamblea General Ordinària

(DIJOUS 18 de maig)

Atenent a l'article 19 dels Estatuts del Club, es convoca JUNTA GENERAL ORDINÀRIA per a dijous 12 de maig, a partir de les 20,45 hores en primera convocatòria, 21,00 en segona convocatòria i 21,15 en tercera convocatòria. El lloc de celebració de la mateixa serà a la sala de Premsa del Complex Esportiu-Cultural la Petxina.

Quedarà vàlidament constituïda l'Assemblea, en primera convocatòria quan concórreguen a ella, presents o representats, la majoria dels seus socis. En segona convocatòria serà suficient la concurrència de la quarta part dels socis, i en tercera convocatòria serà vàlida qualsevol que siga el nombre d'assistents. (segons article 18).

Tindran dret a vot tots aquells socis que tinguen satisfeta la quota per al present any , i podran assistir en persona o delegar el vot. Per a este fi, entregarà la persona delegada un paper en què figurarà nom i cognoms, DNI i firma de què delega i en la part inferior nom i DNI de la persona en què delega.
Per aquest any es decideix sotmetre als socis en la pròxima Assemblea Ordinària la ratificació de la composició de la Junta Directiva amb els canvis sobrevinguts durant l'any i oferir la possibilitat d'incorporar-se a l'actual Junta o interès a presentar una candidatura de nova Junta Directiva. Cas que es presentara candidatura alternativa, s'iniciarà el procés d'eleccions contemplat en els Estatuts.
Ordre del dia:
  • Lectura i aprovació de l'Acta anterior.
  • Informe Junta Directiva.
  • Presentació comptes exercici anterior.
  • Oferiments d'incorporació a la Junta y Ratificació de la Junta o presentació candidatura nova Junta Directiva
  • Torn obert de paraula. 
És important i necessària la vostra assistència ja que amb ella participeu en les decisions que es prenguen en este, el vostre Club.
Recorda que en participar en qualsevol activitat del CIM, acceptes la seua exempció de responsabilitat.
<Llistat de totes les Activitats del CIM>
Compartir