ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
dijous 21 maig de 2015

images/CIM/COMUN/reunions.gif

Assamblea General Ordinària

Atenent a l'article 19 dels Estatuts del Club, es convoca JUNTA GENERAL ORDINÀRIA per a socis el pròxim dijous 21 de maig, a partir de les 20:45 hores en primera convocatòria, 21:00 en segona convocatòria i 21:15 en tercera convocatòria. El lloc de celebració de la mateixa, serà en el local reservat a tal efecte en la cafeteria Santa Mònica.

Quedarà vàlidament constituïda l'Assemblea, en primera convocatòria quan concórreguen a ella, presents o representats, la majoria dels seus socis. En segona convocatòria serà suficient la concurrència de la quarta part dels socis, i en tercera convocatòria serà vàlida qualsevol que siga el nombre d'assistents (segons article 18).

Tindran dret a vot tots aquells socis que tinguen satisfeta la quota per al present any, i podran assistir en persona o delegar el vot. Per a este fi, entregarà la persona delegada un paper en què figurarà nom i cognoms, DNI i firma de què delega i en la part inferior nom i DNI de la persona en què delega. Ordre del dia:
  • Lectura i aprovació de l'Acta anterior
  • Informe Junta Dirctiva
  • Presentació comptes exercici anterior
  • Torn obert de paraula
És important i necessària la vostra assistència ja que amb ella participeu en les decisions que es prenguen en este, el vostre Club.

Después de la charla haremos cena en la Cafetería Santa Mónica.

Por favor avisad al coordinador con tiempo suficiente para que avise al bar de la gente que se queda a cenar.

  CAFETERÍA SANTA MÓNICA

 C/ Plaza Santa Mónica, 3   València

Coordinador cena: Zacarías Diez - email de confirmación: zacarias&ventanasdiez.com

Recorda que en participar en qualsevol activitat del CIM, acceptes la seua exempció de responsabilitat.
<Llistat de totes les Activitats del CIM>
Compartir